Greenport Aalsmeer presenteert factsheet Energie

Voor de vijf grootste glastuinbouwconcentratiegebieden in de Greenport Aalsmeer is een gebiedsinventarisatie energie opgesteld. Ook zijn per gebied de recepten voor verduurzaming uitgewerkt. De resultaten zijn samengevat in een overzichtelijke Factsheet Energie.

Gebiedsinventarisatie
In 2020 heeft Greenport Aalsmeer met ondersteuning van de zes Greenport-gemeenten een gebiedsinventarisatie energie opgesteld voor de glastuinbouwgebieden in Greenport Aalsmeer. Hiermee voldoen de zes gemeenten aan de uit het Klimaatakkoord en Tuinbouwakkoord voortvloeiende verplichting om voor ieder glastuinbouwgebied een visie op te stellen over de route naar klimaatneutraliteit.

Greenport Aalsmeer heeft hiervoor de 29 tuinbouwgebieden geclusterd naar circa vijf concentratieregio’s, die samen 95% van het teeltareaal in Greenport Aalsmeer omvatten, te weten: 1. Kaag en Braassem: Baan en Sotaweg, Nieuwe Wetering, Floraweg-Geestweg (gemeente Kaag en Braassem) 2. PrimA4a (gemeente Haarlemmermeer) 3. Noorder Legmeerpolder (gemeente Amstelveen) 4. Kernglastuinbouwgebied Uithoorn-De Kwakel (Gemeenten Aalsmeer & Uithoorn) 5. Nieuw Amstel (gemeente Nieuwkoop).

De gebiedsinventarisaties energie zijn eind 2020 opgeleverd conform het landelijke format. Greenport Aalsmeer zal deze vijf gebiedsinventarisaties uit naam van de Greenport-gemeenten en samen met de ondernemers in 2021 concreter en uitgebreider maken. Het doel is om te komen tot gedragen gebiedsvisies energie inclusief een uitvoeringsagenda met concrete projecten. Voor kansrijke projecten zal ook gestart worden met het opstellen van haalbaarheidsstudies.

Factsheet
De factsheet toont een schematische weergave van de gebieden, teelten en de indicatieve energiebehoefte. De vijf glastuinbouwconcentraties beslaan in totaal een glasoppervlakte van 534 hectare. De totale energiebehoefte is 186.550.000 m³ aardgas equivalent (aeq) ofwel 1.640 gigawattuur (GWh) ofwel 5,9 petajoule (PJ), waarvan 66% warmtebehoefte en 34% elektriciteitsbehoefte. Omgerekend naar aardgasverbruik van woningen betreft het maar liefst circa 138.0000 woningequivalenten bij een gemiddeld verbruik van 1.350m3 aardgas per jaar.
Het energieverbruik in de Greenport Aalsmeer zit vooral in de gebieden De Kwakel-Kudelstaart en PrimA4a. Deze gebieden zijn samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de energiebehoefte van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer.

Recepten
Op de factsheet zijn ook de recepten voor verduurzaming weergegeven. De verduurzaming van de glastuinbouw vraagt een combinatie van maatregelen op gebiedsniveau en bedrijfsniveau. Per gebied kan het recept voor verduurzaming er anders uit zien. Op de factsheet is per gebied met symbolen aangegeven welke maatregelen het beste bij hett gebied passen. Op bedrijfsniveau kunnen dat warmtetechnieken zijn zoals WKO, warmtepompen, zonthermie, aquathermie, elektrische heaters en elektrische boilers. Elektriciteitsproductie kan plaatsvinden uit zon-pv.
Op gebiedsniveau komen de volgende recepten voor verduurzaming voor: elektriciteit- en/of warmteproductie uit zon-energie, windenergie (zoekgebied), warmtenet, biomassa (vergisting en/of verbranding), geothermie, CO2-net en het verzwaren van het elektriciteitsnet. Met name voor de grotere gebieden zoals De Kwakel-Kudelstaart en PrimA4a is een combinatie van oplossingen op gebiedsniveau nodig om tot een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem te komen.

Bekijk de Factheet Energie