Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer

Concentratie, modernisering en verduurzaming van het tuinbouwcluster in Greenport Aalsmeer zijn essentieel voor versterking van de economische concurrentiepositie. Om investeringsbeslissingen te nemen hebben ondernemers een duidelijke visie en steun op maat nodig van de betrokken overheden. In 2015 is door gemeenten en provincies van de Greenport Aalsmeer een gezamenlijke Ruimtelijke Visie vastgesteld. Hierin staat waar en hoe de regio wil inzetten op moderniseren en verduurzamen van het sierteeltcluster en waar op het saneren en transformeren van verspreid glas.

In de Uitvoeringsagenda is deze visie vertaald in concrete actiepunten om ondernemers hierbij te helpen.