Kamerbrief over verduurzaming glastuinbouw

Het kabinet ziet kansen om met glastuinbouw wereldwijd koploper te zijn in energiezuinige en circulaire groenten, fruit, bloemen en planten. Wel ontbreken nog concrete stappen voor telers en tuinders om deze klimaatdoelen realistisch te behalen. Dat remt de transitie naar een klimaatneutrale sector. Zo concludeert Glastuinbouw Nederland uit de Kamerbrief van minister Staghouwer (LNV). Juist ten tijde van hoge gasprijzen en geopolitieke spanningen verlangt de sector stevig handelingsperspectief om de energietransitie te versnellen en de afhankelijkheid van Russisch gas versneld af te bouwen.

De Nederlandse glastuinbouwsector staat voor een grote energieopgave. Met een samenhangend pakket van heffingen, energiebesparing, aardwarmte, toegang tot externe CO2 en CO2-vrije elektriciteitsproductie beoogt het kabinet de transitie in de sector te versnellen.

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland: “Glastuinbouw Nederland ziet dan ook kansen om in samenwerking met het Rijk met ons ambitieuze investeringsplan deze transitie versneld handen en voeten te geven. Zo wil én kan de sector bijdragen aan zowel de doelen van de Europese Green Deal als het realiseren van de doelen van Parijs. Dat vraagt nu concrete maatregelen van het kabinet om met onze telers en tuinders effectieve stappen te zetten naar klimaatneutraliteit in 2040. Als Glastuinbouw Nederland zetten we er op in dat we met zoveel mogelijk bedrijven deze energietransitie mede vorm gaan geven.”

CO2-doelen
Glastuinbouw Nederland is blij dat de technische correctie van het CO2-plafond van 2018 door de minister is goedgekeurd en afgerond. Dit komt voort uit een afspraak uit het CO2-convenant van 2012. Op basis van een toe- of afname van het areaal, of van WKK-netlevering, kan het plafond omhoog of omlaag bijgesteld worden. Deze factoren worden bepaald door marktwerking en kunnen daardoor niet op de sector worden afgewend. Eerder verhoogde de minister al het plafond voor 2019 en 2020 om dezelfde reden.

Tegelijkertijd zet het kabinet in op een verhoogde klimaatopgave voor de sector. De minister wil dat de sector in 2030 circa 0,5 tot 1 megaton CO2-eq. meer moet reduceren ten opzichte van het coalitieakkoord. Volgens Glastuinbouw Nederland is dit verhoogde doel alleen realistisch wanneer duidelijk handelingsperspectief wordt geboden. Het investeringsplan en onderzoek met het Rijk en ketenpartijen naar de toepassing van waterstof kan hier aan bijdragen.

Beprijzing
Glastuinbouw Nederland onderschrijft de visie van de minister dat een nieuw sectorsysteem van 2025 individuele ondernemers beter kan stimuleren energiezuiniger te worden. Het daarnaast afschaffen van het verlaagd tarief voor ketelgas en het inperken van de inputvrijstelling voor gasgestookte WKK’s per 2025 zet het verdienvermogen echter verder onder druk. Zeker als handelingsperspectief voor duurzame energie uitblijft. Glastuinbouw Nederland pleit voor een zo snel mogelijke oplevering van een impactanalyse die duidelijkheid geeft over de financiële impact en de mate waarin deze belastingmaatregelen bijdragen aan CO2-emissiereductie.

Besparing op energie en CO2
De steun voor aardwarmteprojecten in de SDE++ wenst het kabinet te verbeteren. Daarbij wordt bijvoorbeeld realisatietermijn van vier naar vijf jaar verhoogd. Ook koolstofafvang (CCU) kan volgens het kabinet worden ondersteund met de SDE++. Om deze energiebesparingen te stimuleren moedigt Glastuinbouw Nederland klimaatminister Jetten in het investeringsplan aan hiervoor in de SDE++ voldoende budget beschikbaar te stellen.

In de huidige SDE-structuur staan vrijwel alle operationele duurzame projecten momenteel op het spel. Dit komt door de koppeling tussen subsidie en gasprijs. Blijft die koppeling gehandhaafd, dan staken in 2023 tientallen duurzame projecten, gaan bedrijven terug op het verbruik van gas en neemt het gasverbruik jaarlijks met ruim 340 miljoen kuub toe. Om dit te voorkomen roept Glastuinbouw Nederland het kabinet op haar groslijst aan concrete maatregelen en projecten te omarmen. Daarmee kunnen we binnen vijf jaar al 900 miljoen kuub gas per jaar besparen. Jaarlijks goed voor een reductie van 1,6 megaton CO2-uitstoot.

Bron: De Bloemenkrant