Subsidieregelingen groen-economisch herstel: investeren en samenwerken

Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 zijn er eenmalig twee landelijke subsidieregelingen beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF): ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Met deze subsidies kunt u uw land- of tuinbouwbedrijf voorbereiden op de toekomst.

Investeren in groen-economisch herstel

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een plaatsspecifieke spuitmachine kopen? Dan kunt u via de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ subsidie aanvragen.

Investeringsbedrag
Voor de subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel komt een bedrag beschikbaar van ruim 35 miljoen euro. U kunt subsidie ontvangen voor 60 procent van uw investeringsbedrag. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 150.000 euro. Dit betekent dat investeringskosten minimaal 41.667 euro moeten bedragen. Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60 procent subsidie nog eens 15 procent extra subsidie krijgen.

Investeringscategorieën
Wilt u aanspraak maken op deze subsidie? Dan moet uw investering onder een van de volgende vijf categorieën vallen:

 1. Precisielandbouw en Smart Farming
 2. Digitalisering
 3. Water (waaronder droogte en verzilting)
 4. Duurzame bedrijfsvoering
 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw


Per categorie is er een lijst bekend gemaakt met investeringen. Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor de subsidie, bekijk deze lijst dan op de website van de RVO. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.rvo.nl

Samenwerken aan groen-economisch herstel 

Heeft u een goed idee voor een toekomstbestendige landbouw en wilt u dit samen met anderen uitwerken? Dan kunt u ook hiervoor subsidie aanvragen.

Voor deze subsidieregeling is er een vijftal projectcategorieën:

 1. Duurzame toegevoegde waardeketen
 2. Innovatieve digitalisering
 3. Gebiedsgerichte pilots
  1. Duurzaam verdienmodel voor een bepaald gebied
  2. Vastlegging van koolstof in de bodem als verdienmodel in een bepaald gebied
 4. Sectorale initiatieven
 5. Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken


De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de subsidiabele kosten, maar minimaal 100.000 euro en maximaal 500.000 euro. Wilt u subsidie aanvragen voor gebiedsgerichte pilots dan bedraagt het subsidiebedrag minimaal 300.000 euro en maximaal 2.000.000 euro. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.rvo.nl

Aanvragen van subsidies
Beide subsidies kunnen via mijn.rvo aangevraagd worden. Om de aanvraag te kunnen indienen is er minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Of u heeft een machtiging afgegeven voor RVO-diensten op niveau 2+. Wilt u als jonge landbouwer de subsidies aanvragen dan kan dit met DigiD.