Warmtenet meest kansrijk op biogas

Een biomassa warmtekrachtcentrale biedt de meeste voordelen om het warmtenet in de toekomst een kans te bieden. Dit is de conclusie van een haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Amstelveen en de Greenport Aalsmeer (GpA) lieten verrichten. De komende tijd wordt deze variant verder uitgewerkt om de financiƫle en ruimtelijke consequenties in kaart te brengen.

Dit nieuwe warmtesysteem voor de Noorder Legmeerpolder wordt op de regionale markt bestudeerd om een toekomstbestendige en milieuvriendelijke warmte en koude uitwisseling tussen sierteeltkassen, bedrijventerreinen en toekomstige woongebieden mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk warmtecircuit, met weinig energieverlies en goedkope warmtevoorziening voor woonconsumenten. Ook tuinders profiteren hiervan: zij krijgen warmte, koude en CO2 geleverd tegen aantrekkelijke prijzen.

Meerdere varianten

Tijdens het onderzoek zijn verschillende invalshoeken bestudeerd waaronder warmtekrachtkoppeling op fossiele brandstoffen, geothermie (aardwarmte) en biomassa warmtekrachtkoppeling. Daarbij zijn verschillende criteria gebruikt zoals duurzaamheid, CO2 reductie en flexibiliteit in de toekomst. Grote voordelen van een biomassa centrale zijn het hergebruik van afvalstromen en de levering van CO2 voor de tuinders, Daarnaast is men niet (meer) afhankelijk van fossiele brandstoffen waardoor de energielasten stabiel blijven ook voor de langere termijn.

Vervolgonderzoek

De volgende fase zal zich richten op onderzoek van de financiƫle haalbaarheid en ruimtelijke en juridische inpasbaarheid van het warmtenetconcept. Dan wordt duidelijk welke investeringen nodig zijn voor het innovatieve warmtesysteem. Met die uitkomsten kunnen ondernemers waaronder de tuinders, en financiers verder plannen maken voor uitvoering. Het vervolgonderzoek wordt gefinancierd door een 'voucher' van 50.000 euro die de 'Greenport'-gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer van de Provincie Noord-Holland in februari jl. ontvingen.

CDA wethouder Jan-Willem Groot van milieu en energie ziet kansen naar aanleiding van het onderzoek: "Met deze richting wordt ingezet op een toekomstbestendige oplossing. Zo kunnen regionale ondernemers op duurzame wijze in de sier- en tuinbouw verder telen. En kunnen toekomstige woongebieden duurzaam worden ontwikkeld. Alle partijen moeten met dit principe van goedkope energie worden voorzien, dat straks op een CO2-neutrale manier wordt geproduceerd."

Over Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is een van de vijf Greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar. Er wordt in de regio samengewerkt aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector.

In Greenport Aalsmeer werken aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector: de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door FloraHolland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), LTO Noord-Glaskracht en Nak tuinbouw.