Ruimte

Voldoende en passende ruimte voor alle activiteiten van het sierteeltcluster.

Algemeen

Concentratie, modernisering en verduurzaming van het tuinbouwcluster in Greenport Aalsmeer zijn essentieel voor versterking van de economische concurrentiepositie.

Om investeringsbeslissingen te nemen hebben ondernemers een duidelijke visie en steun op maat nodig van de betrokken overheden. De gemeenten en provincies van Greenport Aalsmeer hebben een gezamenlijke Ruimtelijke Visie vastgesteld: waar en hoe inzetten op moderniseren en verduurzamen van het sierteeltcluster, en waar op het saneren en transformeren van verspreid glas. In de Uitvoeringsagenda is deze visie vertaald in concrete actiepunten om ondernemers hierbij te helpen.

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Bij wie kunt u terecht met welke vragen?

Denkt u aan uitbreiden, stoppen, verkopen, nieuwbouw of verplaatsen van uw bedrijf? Vanuit Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT willen we ondernemers ontzorgen bij de verkoop van hun bedrijf of kavel. Maar ook de gemeente en andere specialisten denken graag met u mee. Samen staan we voor de uitdaging om het glasareaal in Greenport Aalsmeer te moderniseren. Bekijk hier bij wie u terecht kunt met welke vraag.

Activiteiten

Wat doet Greenport Aalsmeer op het gebied van ruimte?

 • Ondernemersverkenningen om inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van gebieden (zijn afgerond in 2017).
 • Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten over de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer.
 • Voorbereiden businesscases rondom herverkaveling; HOT voert de businesscase uit en stelt de financiële middelen ter beschikking voor de realisatie.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden voor een Vernieuwingsbank. Het aantrekken van investeerders zodat een krachtige financiële motor voor duurzame modernisering van de glastuinbouw ontstaat.
 • Onderzoeken van de behoefte aan experimenteerzones voor markt- en productinnovaties in de sierteelt (start 2017).
 • Harmoniseren van provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid (start 2017).
 • Het strikter handhaven op oneigenlijk gebruik van glastuinbouwbestemmingen (start 2016).
 • Organiseren van de duurzame vestigingsvoorwaarden zoals CO2- en Warmtenet (start 2015).
 • Aanzetten tot gebiedsgerichte uitwerkingen en stimuleren van kansen die gebieden hebben (start 2016).

  Dave Vlaming is contactpersoon voor het programma Ruimte, hij coördineert bovenstaande acties en bewaakt de voortgang.

Nieuws

Ambassadeurs 

Jacco Vooijs
Bestuurder LTO Glaskracht


Gedeputeerde provincie Noord-Holland

Jan Hazen
Wethouder Uithoorn


Yvonne Peters
Wethouder Kaag en Braassem

 

Contact

Dave Vlaming
Gebiedscoördinator
E: dvlaming@greenportaalsmeer.nl
M: 06 – 49 89 37 49

Jeroen Larrivee
consultant energietransitie glastuinbouw
E: jeroen@greenportaalsmeer.nl
M: 06 - 83 94 18 04

Jolande Scheper
projectmedewerker duurzame gebiedsontwikkeling
E: jscheper@greenportaalsmeer.nl